Transportvillkor

Villkor för transport av passagerare och resgods

Suomenlinnan Liikenne Oy tillämpar följande allmänna villkor fr.o.m. 1.5.2000 vid transport av passagerare och resgods mellan Helsingfors innerstad och Sveaborg.

1. Definitioner

"Transportör" är Suomenlinnan Liikenne Oy som äger eller hyr fartyg som transporterar passagerare och resgods.

"Passagerare" är en resande person ombord på fartyget med giltig biljett inom Helsingfors interna trafik eller regiontrafiken. Passagerare är också en person som följer med ett fordon ombord som transportören fraktar med stöd av ett fraktavtal.

"Resgods" är alla föremål som transporteras åt passageraren, dock inte fordon eller andra fortskaffningsmedel, vilka transportören transporterar med stöd av Allmänna transportvillkor.

"Handbagage" är resgods, likaså keldjur och passagerarens personliga bruksföremål, som passageraren bär med sig eller på något annat sätt har hand om under resan.

2. Fartyg och resa

 

Fartyget som företar resan meddelas i gällande tidtabeller. Transportören har rätt att utföra transporten också med något annat fartyg än det som meddelats i tidtabellen eller på något annat ställe.

Transportören har rätt att utan varsel göra ändringar i tidtabellen och avvika från resrutten på grund av trafikförhållanden eller andra sådana omständigheter, som t.ex. tekniskt fel, väderlek, isläge, dockning, haveri eller liknande omständigheter, som transportören inte kan svara för (Force majeure, se också punkt 6).

Transportören har rätt att vägra att transportera en passagerare som kan orsaka transportören kostnader eller riskera de övriga passagerarnas eller de anställdas hälsa eller i övrigt begränsa deras rättigheter. Transportören eller företrädaren för honom kan också vägra att transportera en berusad eller störande passagerare eller avlägsna en sådan passagerare från fartyget.

3. Resgods

Passageraren har rätt att föra med sig resgods i skälig omfattning. Om passagerarens resgods sammanlagt väger över 20 kg är det inte längre fråga om resgods, utan om gods på vilket tillämpas transportörens särskilda tariff och Allmänna transportvillkor.

Transportören har rätt att vägra att transportera resgods om resgodset, handbagaget medräknat, kan orsaka fara eller olägenhet för de övriga passagerarna, det övriga resgodset, omgivningen, lasten eller fartyget. Om resgods som medför fara eller olägenhet har förts ombord, har transportören rätt att utan att höra passageraren föra resgodset i land, oskadliggöra det eller förstöra det på passagerarens bekostnad utan att transportören blir ersättningsskyldig.

Transportören har rätt att utan särskild anmälan transportera resgods på fartygets däck.

4. Passagerarens skyldigheter

Under resan är passageraren skyldig att iaktta gällande föreskrifter om ordning och säkerhet ombord och lyda order i fråga om dessa från befälhavaren och dem som biträder honom. Befälhavaren och de som biträder honom övervakar att föreskrifterna iakttas och har, för att ordningen ombord skall upprätthållas, rätt att ta till tvångsmedel enligt sjömanslagen (423/1978).

Om passageraren vet att resgodset eller handbagaget kan orsaka fara eller olägenhet för de övriga passagerarna, det övriga resgodset, lasten, personalen eller fartyget, skall han underrätta transportören om detta före resans början. Likaså skall passageraren anmäla om resgodset fordrar särskild vård. Transportören kan vägra att transportera sådant gods.

Passageraren skall handskas varsamt med resgodset, handbagaget medräknat, under resan.

Om passageraren orsakar transportören eller fartyget skada, är han skyldig att ersätta skadan till fullt belopp. Om resgodset har medfört skada för transportören eller fartyget, är passageraren ersättningsskyldig om han eller någon som han svarar för har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

5. Transportörens ansvar för personskada och resgodsskada

Transportören svarar för personskada som orsakas passageraren av något som hänt under resan och för skada som orsakas passageraren av dröjsmål, också i det fall att dröjsmålet inte beror på något som hänt under resan, om transportören eller någon som han svarar för har orsakat skadan genom fel eller försummelse.

Transportören svarar för resgodsskada som orsakas passageraren om resgodset, handbagaget medräknat, försvinner eller skadas på grund av något som hänt under resan och transportören eller någon som han svarar för har orsakat skadan genom fel eller försummelse. Detsamma gäller skada som uppkommit då passagerarens resgods eller handbagage blivit fördröjt, också då dröjsmålet inte beror på något som hänt under resan.

En passagerare som blivit utsatt för personskada eller resgodsskada är skyldig att visa skadans omfattning. Passageraren skall i fråga om personskada och förlust av eller skada på handbagage dessutom visa att skadan eller förlusten beror på att transportören eller någon som han svarar för har orsakat skadan genom fel eller försummelse, om inte förlusten eller skadan har uppstått i samband med förlisning, sammanstötning, grundstötning, explosion, brand eller fel i fartyget.

Transportören är inte skyldig att ersätta pengar, värdepapper, konstföremål eller annat särskilt värdefullt resgods, om transportören inte har tagit egendomen i förvar.

6. Frihet från ansvar

Transportören svarar inte för personskada eller dröjsmålsskada som uppstått innan passageraren stigit ombord eller efter att passageraren stigit i land. Transportören svarar inte heller för handbagage som försvunnit, skadats eller blivit fördröjt före eller efter resan.

Till fel eller försummelse av transportören räknas vid bedömningen av person- och resgodsskada, inklusive dröjsmålsskada, inte skada eller dröjsmål som beror på Force majeure. Ett sådant fel kan vara ett överraskande och plötsligt tekniskt fel på fartyget eller styranordningen, haveri, väderlek, trafikomständighet, arbetskonflikt, myndighetsåtgärd, krigshändelse eller någon annan liknande orsak.

Transportören svarar inte heller för skada eller dröjsmål som orsakats passageraren eller resgodset till följd av otillräcklig transportkapacitet på rutten.

Transportören svarar inte för indirekt skada av sakskada eller dröjsmål, som t.ex. inkomstbortfall.

Om transportören och passageraren har kommit överens om att transporten eller en del av den sköts av en namngiven undertransportör, svarar transportören inte för förlust, skada eller dröjsmål som beror på något som hänt under undertransportörens transport.

7. Begränsning av ansvar

Om transportören enligt dessa transportvillkor eller lagstiftningen i fråga konstateras vara ansvarig för skada eller dröjsmål, är transportörens maximala ansvar dock begränsat enligt sjölagen (674/1994) eller bestämmelserna i allmänna avtal som tillämpas på transporten. Transportören har utöver detaljerade ansvarsbegränsningar beträffande passagerare och resgods alltid rätt att åberopa globala begränsningsbestämmelser enligt sjölagen.

Bestämmelserna om frihet från och begränsning av ansvar för transportören och den som han svarar för gäller även om skadeståndstalan inte grundas på transportavtalet.

8. Passagerarens självrisk

Passageraren har enligt sjölagen självrisk i fråga om skada eller dröjsmål. Självrisken räknas på skadans omfattning innan transportörens ansvar begränsas enligt punkt 7.

9. Hjälparens och undertransportörens ansvar

Undertransportören samt fartygets befäl, besättningen, funktionärerna, agenterna, stuvarna och alla de som transportören svarar för har rätt att åberopa samma bestämmelser om frihet från och begränsning av ansvar som transportören.

Det sammanlagda ansvaret för transportören och den som han svarar för får inte överstiga ansvarsgränserna i sjölagen.

10. Reklamation

Passageraren eller hans rättsinnehavare skall omedelbart efter att ha fått vetskap om omständigheter som utgör grund för eventuellt skadeståndskrav, underrätta transportören skriftligen om saken.

11. Preskriptionstid

Eventuellt yrkande mot transportören preskriberas om inte talan mot transportören har väckts inom den tid som bestäms i sjölagen.

Ett yrkande som gäller passagerares död eller kroppsskada eller dröjsmål vid transport av passagerare blir preskriberat inom två år efter landstigningen eller efter att landstigning hade bort äga rum eller, om dödsfall inträffar efter landstigningen, inom två år efter dödsfallet, dock senast inom tre år efter landstigningen.

Ett yrkande som gäller försvunnet, skadat eller fördröjt resgods, handbagage medräknat, preskriberas inom två år efter att resgodset förts i land eller, om resgodset försvunnit under resan, efter att resgodset hade bort föras i land.

12. Lagstiftning och rättsinstans

På transporten och tvister om den tillämpas Finlands lag. Behörig domstol i frågor angående transporten är Helsingfors sjörättsdomstol.

Allmänna transportvillkor

 

Suomenlinnan Liikenne Oy tillämpar följande allmänna transportvillkor fr.o.m. 1.5.2000 i avtal om transport av styckegods mellan Helsingfors innerstad och Sveaborg.

1. Definitioner

"Transportör" är Suomenlinnan Liikenne Oy som äger eller hyr fartyg som transporterar gods.

"Avsändare" är den som ingår avtal med transportören eller företrädaren för transportören om transport av gods.

"Gods" är alla motorfordon, trailrar, transportanordningar och övrigt styckegods som transportören transporterar till sjöss enligt särskild tariff, dock inte resgods.

2. Fraktavtal

Fraktavtal ingås utifrån en bekräftad förhandsreservering eller vid fartygets avgång. Som verifikat på avtalet ges en fraktsedel av vilken det dock inte framgår avsändare och mottagare. Dessa allmänna transportvillkor är en del av fraktavtalet.

Beträffande ansvar för fordonsförare och transportören tillämpas bestämmelserna i Villkor för transport av passagerare och resgods.

3. Frakt och betalvillkor

Frakten utgår från transportörens gällande tariffer den dag frakten sker. Om något annat inte avtalas, skall hela frakten betalas före resans början.

4. Fartyg och resa

Transportören har rätt att utföra transporten också med något annat fartyg än det som meddelats i tidtabellen eller på något annat ställe och att använda undertransportör för transporten.

Transportören har rätt att utan varsel göra ändringar i tidtabellen, inhibera en avgång i tidtabellen och avvika från resrutten på grund av trafikförhållanden eller andra sådana omständigheter, som t.ex. tekniskt fel, väderlek, isläge, dockning, haveri eller liknande omständigheter, som transportören inte kan svara för (Force majeure).

5. Utlämnande, frakt och lossning av gods

Ett fordon som inte är klart att köras ombord senast tio (10) minuter före fartygets meddelade avgång förlorar den reserverade bilplatsen. Ett fordon som inte har reserverat bilplats har rätt till bilplats endast om det finns utrymme ombord.

Transportören tar emot godset för transport då det förs över relingen på avgångsstället. Godset skall avlämnas till transportören på ett sådant sätt och i ett sådant skick att det bekvämt och säkert kan tas ombord, stuvas, transporteras och lossas.

Fordon och övrigt gods transporteras på fartygets däck. Transportören svarar inte för omständigheterna om godset inte är lämpat för transport på däck.

Transportören är inte skyldig att undersöka fordonet eller transportanordningen invändigt för att undersöka om godset är så packat att det inte skadas eller kan skada personer eller egendom. Avsändaren svarar för skada som orsakas transportören av felaktigt eller bristfälligt lastat eller packat gods i fordon eller annan transportanordning.

Avsändaren är skyldig att se till att godset avhämtas omedelbart då fartyget anlöpt bestämmelseorten.

Godset är lossat då det förs över relingen på bestämmelseorten. Om godset inte avhämtas omedelbart då fartyget anlöpt kajen, har transportören rätt att lägga upp godset i kajområdet för mottagarens räkning och på dennes ansvar.

Om avsändaren överlåter lastandet eller lossandet på transportören, sker detta på avsändarens ansvar.

6. Farligt gods

Farligt gods transporteras endast med tillstånd av transportören. Avsändaren skall märka det farliga godset med IMDG-kod, teknisk varubeteckning, uppgifter om nödvändiga förebyggande skyddsåtgärder och uppgifter om hur eventuell fara bekämpas. Avsändaren skall se till att lagen om transport av farliga ämnen (719/1994), förordningen om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg (666/1998) och övriga föreskrifter och bestämmelser om transport av farligt gods följs.

Om avsändaren i övrigt känner till att godset är av sådan beskaffenhet att transporten kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person, fartyg eller last, skall avsändaren upplysa om också detta.

Om avsändaren låter transportera farligt gods utan att upplysa om godsets farliga beskaffenhet och om nödvändiga säkerhetsåtgärder, är avsändaren ansvarig mot transportören för kostnader och skada i och med transporten av godset. Transportören har i sådant fall rätt att efter omständigheterna lossa, oskadliggöra eller förstöra godset utan skyldighet att betala ersättning.

7. Levande djur

Avsändaren skall alltid särskilt anmäla en transport av levande djur och transporten sker endast med tillstånd av transportören. Levande djur kan transporteras, om detta inte medför olägenhet för de övriga passagerarna. En polishund, synskadads ledarhund, hjälphund för invalid och befolkningsskyddshund transporteras alltid. Transportören är inte ansvarig för förlust av eller skada på levande djur som beror på de särskilda risker som är förenade med sådana transporter.

Om ett levande djur orsakar transportören, fartyget, godset eller passagerarna skada, är avsändaren skyldig att betala ersättning till fullt belopp.

8. Transportörens ansvar

Transportörens ansvar för godset börjar då han har tagit godset för transport och slutar då godset lossas på bestämmelseorten.

Om transportörens ansvar för skada och dröjsmål bestäms i sjölagen (674/1994). Transportörens ansvar för skada är begränsat i enlighet med bestämmelserna om ansvarets omfattning samt friheten från och begränsningen av ansvar i sjölagen och i de internationella konventioner som ligger till grund för lagen. Transporten lyder därmed under 1924 års internationella konvention rörande fastställande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om konossement i dess lydelse enligt 1968 års ändringsprotokoll (Haag–Visby-reglerna) och enligt 1979 års protokoll. Villkor som avviker från sjölagen eller allmänna avtal till skada för avsändaren, avlastaren eller mottagaren är ogiltiga. Ogiltigheten påverkar inte giltigheten av fraktavtalet och dess villkor i övrigt.

Transportören är ansvarig för skada till följd av dröjsmål eller för skada till följd av att godset går förlorat eller skadas medan det är i transportörens vård, om han inte visar att varken fel eller försummelse av honom själv eller någon som han svarar för har orsakat eller medverkat till skadan.

Transportören är inte ansvarig för att godset på bestämmelseorten lämnas ut till den som har rätt att ta emot godset.

9. Frihet från ansvar för transportören

Transportören är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på åtgärder för att rädda personer eller på skäliga åtgärder för att bärga fartyg eller annan egendom till sjöss.

Transportören är inte ansvarig för skada eller dröjsmål om han visar att skadan eller dröjsmålet beror på fel eller försummelse vid navigeringen eller handhavandet av fartyget eller på brand som inte har orsakats genom fel eller försummelse av honom själv, under förutsättning att han eller någon som han svarar för har iakttagit tillbörlig omsorg att göra fartyget sjövärdigt före resans början.

Transportören är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på fel eller försummelse av avsändaren, på att transportören iakttagit anvisningar till honom, på bristfällig eller felaktig godsförpackning, på fel eller brist beträffande uppgift om godset, på skada till följd av godsets egenskaper, på behandling av godset för avsändarens räkning eller på något annat som transportören rimligtvis inte har kunnat undvika.

Transportören är inte ansvarig för skada eller dröjsmål som beror på övermäktigt hinder vid utförandet av transporten, som t.ex. överraskande tekniskt fel på fartyget eller styranordningen, väderlek, trafikomständighet, arbetskonflikt eller någon annan liknande orsak.

Transportören är inte heller ansvarig för skada eller dröjsmål som orsakats godset till följd av otillräcklig transportkapacitet på rutten eller om fartyget inte passar för transport av godset.

Om transportören och avsändaren har kommit överens om att transporten eller en del av den sköts av en namngiven undertransportör, svarar transportören inte för skada eller dröjsmål som orsakats godset till följd av något som hänt medan godset varit i undertransportörens vård.

10. Begränsning av ansvar

Om transportören enligt dessa transportvillkor eller lagstiftningen i fråga konstateras vara ansvarig för skada eller dröjsmål, är omfattningen av transportörens ansvar och hans maximala ansvar dock begränsade enligt sjölagen (674/1994) eller bestämmelserna i allmänna avtal som tillämpas på transporten. Transportören har utöver detaljerade ansvarsbegränsningar beträffande transport av styckegods alltid rätt att åberopa globala begränsningsbestämmelser enligt sjölagen.

Transportören svarar inte för indirekt skada av sakskada eller dröjsmål, som t.ex. inkomstbortfall. Då omfattningen av en skada till följd dröjsmål bestäms, skall det beaktas att transportören inte garanterar tiderna i tidtabellen, utan transportören har vid behov rätt att avvika från de angivna avgångstiderna (se också punkt 4 och 9).

11. Om hjälparens och undertransportörens ansvar

Undertransportören samt fartygets befäl, besättningen, funktionärerna, agenterna, stuvarna och de som transportören svarar för har rätt att åberopa samma bestämmelser om frihet från och begränsning av ansvar som transportören.

Det sammanlagda ansvaret för transportören och den som han svarar för får inte överstiga ansvarsgränserna i sjölagen.

Bestämmelserna om frihet från och begränsning av ansvar för transportören och den som han svarar för gäller även om skadeståndstalan inte grundas på fraktavtalet.

12. Gemensamt haveri

I fråga om skada, förlust och kostnad vid gemensamt haveri och fördelningen därav tillämpas York–Antwerpen-reglerna av 1974. Dispasch uppgörs av en dispaschör som transportören bestämmer.

13. Reklamation

Om förlust av eller skada på gods inte har kunnat iakttas vid utlämnandet, skall avsändaren meddela transportören skriftligen om detta inom tre dagar från utlämnandet.

14. Preskriptionstid

Eventuellt yrkande mot transportören preskriberas om inte talan mot transportören har väckts inom den tid som bestäms i sjölagen.

Yrkande som gäller försvunnet, skadat eller fördröjt gods preskriberas inom ett år efter att godset lossats eller hade bort lossas från fartyget.

15. Lagstiftning och rättsinstans

På transporten och tvister om den tillämpas Finlands lag. Behörig domstol i frågor angående transporten är Helsingfors sjörättsdomstol.