Kuljetusehdot

Matkustajien ja matkatavaroiden kuljetusehdot

Näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan 1.5.2000 lähtien Suomenlinnan Liikenne Oy:n suorittamiin matkustajien ja matkatavaroiden kuljetuksiin Helsingin kantakaupungista Suomenlinnaan ja takaisin.

1. Määritelmät

"Rahdinottajalla" tarkoitetaan Suomenlinnan Liikenne Oy:tä, jonka omistamalla tai rahtaamalla aluksella matkustajien ja matkatavaroiden kuljettaminen tapahtuu.

"Matkustajalla" tarkoitetaan henkilöä, jota kuljetaan aluksessa Helsingin sisäisessä tai seutuliikenteessä voimassa olevan lipun perusteella. Matkustajalla tarkoitetaan myös henkilöä, joka rahdinottajan tekemän tavarankuljetusta koskevan sopimuksen nojalla on aluksessa kuljetettavan ajoneuvon mukana.

"Matkatavaralla" tarkoitetaan kaikkia matkustajan lukuun kuljettavia esineitä, ei kuitenkaan ajoneuvoja tai muita kulkuvälineitä, jotka rahdinottaja kuljettaa Yleisten kuljetusehtojen nojalla.

"Käsimatkatavaralla" tarkoitetaan matkatavaraa, mukaan lukien lemmikkieläimet ja matkustajan henkilökohtaiset käyttöesineet, joita matkustaja kantaa mukanaan tai muuten pitää hallussaan matkan aikana.

2. Alus ja matkan suorittaminen

Matkan suorittava alus ilmoitetaan voimassa olevissa aikatauluissa. Rahdinottajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin aikatauluissa mainitulla tai muualla ilmoitetulla aluksella.

Rahdinottajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia aikatauluihin ja poiketa matkareitiltä liikennenolosuhteiden tai muiden sellaisten olosuhteiden, kuten teknisen vian, sää- ja jääolosuhteiden, telakoinnin, merivahinkojen tai muiden sellaisten olosuhteiden takia, joista rahdinottaja ei voi vastata (Force majeure esteiden osalta katso myös kohta 6.).

Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkustajaa, joka voi aiheuttaa rahdinottajalle kustannuksia tai joka voi vaarantaa muiden matkustajien tai henkilökunnan terveyden tai muuten rajoittaa näiden oikeuksia. Rahdinottaja tai rahdinottajan edustaja voi myös kieltäytyä kuljettamasta päihtynyttä tai häiritsevästi käyttäytyvää matkustajaa tai poistaa tällaisen matkustaja aluksesta.

3. Matkatavarat

Matkustajalla on oikeus kuljettaa mukanaan kohtuullinen määrä matkatavaroita. Jos matkustajan kuljettaman tavaran kokonaispaino ylittää 20 kiloa ei kyseessä enää ole matkatavara, vaan rahdinottajan erillisen tariffin alainen tavara, jonka kuljettamiseen sovelletaan rahdinottajan Yleisiä kuljetusehtoja.

Rahdinottajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta matkatavaraa, jos matkatavarat, käsimatkatavarat mukaan lukien, voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille matkustajille tai matkatavaroille, ympäristölle, lastille tai alukselle. Jos vaaraa tai haittaa aiheuttavaa matkatavaraa on tuotu alukselle, rahdinottajalla on oikeus matkustajaa enempää kuulematta viedä kyseinen matkatavara maihin, tehdä se vaarattomaksi tai hävittää matkatavara matkustajan kustannuksella, joutumatta siitä vahingonkorvausvelvolliseksi.

Rahdinottajalla on oikeus ilman erityistä ilmoitusta kuljettaa matkatavaroita aluksen kannella.

4. Matkustajan velvollisuudet

Matkustaja on kuljetuksen aikana velvollinen noudattamaan aluksessa voimassaolevia järjestyksestä ja turvallisuudesta annettuja määräyksiä sekä aluksen päällikön ja häntä avustavien henkilöiden antamia niitä koskevia määräyksiä. Aluksen päällikkö ja häntä avustavat henkilöt valvovat määräyksien noudattamista ja ovat järjestyksen ylläpitämiseksi aluksessa oikeutettuja käyttämään merimieslaissa (423/78) säädettyjä pakkokeinoja.

Jos matkustaja tietää, että matkatavarat tai käsimatkatavarat voivat aiheuttaa vaaraa tai haittaa muille matkustajille tai matkatavaroille, lastille, henkilökunnalle tai alukselle on hänen ilmoitettava siitä rahdinottajalle ennen matkan alkua. Vastaavasti matkustajan on ilmoitettava, jos matkatavara vaatii erityistä hoitoa. Rahdinottaja voi kieltäytyä kuljettamasta tällaista tavaraa.

Matkustajan on noudatettava huolellisuutta matkatavaroiden, käsimatkatavarat mukaan lukien, kuljetuksessa.

Jos matkustaja aiheuttaa vahinkoa rahdinottajalle tai alukselle, on matkustaja siitä korvausvelvollinen täysimääräisesti. Jos matkatavarasta on aiheutunut vahinkoa rahdinottajalle tai alukselle, matkustaja on korvausvelvollinen, jos hän tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellisesti tai laiminlyönnillään aiheuttanut vahingon.

5. Rahdinottajan vastuu henkilövahingoista ja matkatavaravahingosta

Rahdinottaja vastaa matkustajalle matkan aikana sattuneen tapahtuman aiheuttamasta henkilövahingosta ja viivästymisen matkustajalle aiheuttamasta vahingosta, vaikka viivästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta tapahtumasta, jos rahdinottaja tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut kyseisen vahingon.

Rahdinottaja vastaa matkustajalle matkatavaravahingosta, jos matkatavara, käsimatkatavara mukaan lukien, matkan aikana sattuneesta tapahtumasta johtuen häviää tai vahingoittuu ja rahdinottaja tai joku hänen vastuullaan toimiva on virheellään tai laiminlyönnillään aiheuttanut tapahtuneen vahingon. Sama koskee myös vahinkoa, joka johtuu matkustajan matkatavaroiden tai käsimatkatavaroiden viivästymisestä, vaikka viivästyminen ei johtuisikaan matkalla sattuneesta tapahtumasta.

Matkustaja, joka on kärsinyt henkilövahingon tai matkatavaravahingon, on velvollinen osoittamaan vahingon laajuuden. Henkilövahingon sekä käsimatkatavaraa kohdanneen vahingon tai häviämisen osalta matkustajan on lisäksi osoitettava, että vahinko tai häviäminen on johtunut rahdinottajan tai hänen vastuullaan toimivan virheestä tai laiminlyönnistä, ellei menetys tai vahinko ole sattunut haaksirikon, yhteentörmäyksen, karilleajon, räjähdyksen, tulipalon tai alukseen tulleen vian yhteydessä.

Rahdinottaja ei ole velvollinen korvaamaan rahaa, arvopapereita, taide-esineitä tai muuta erityisen arvokasta matkatavaraa, ellei rahdinottaja ole ottanut kyseistä omaisuutta säilytykseen.

6. Vastuusta vapautuminen

Rahdinottaja ei vastaa matkustajalle tapahtuneesta henkilö- ja viivästysvahingosta, joka on sattunut matkustajan alukseen saapumista edeltävänä tai maihin astumisen jälkeisenä aikana. Rahdinottaja ei vastaa myöskään käsimatkatavaran häviämistä, vahingoittumista tai viivästymistä ajalta ennen käsimatkatavaran alukseen tuomista tai maihin viemistä.

Rahdinottajan virheeksi tai laiminlyönniksi henkilö- ja matkatavaravahinkoja arvioitaessa, mukaan lukien viivästyksestä aiheutunut vahinko, ei katsota Force Majeure -tyyppisen syyn aiheuttamaa vahinkoa tai viivästystä. Tällainen syy voi olla aluksessa tai sen hallintalaitteissa oleva yllättävä ja äkillinen tekninen vika, haveri, sääolosuhde, liikenneolosuhde, työselkkaus, viranomaisen toimet, sotatapahtuma tai muu vastaava syy.

Rahdinottaja ei myöskään vastaa matkustajalle tai matkatavaralle aiheutuneesta vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu reitillä olevasta riittämättömästä kuljetuskapasiteetista.

Rahdinkuljettaja ei vastaa tavaravahingon tai viivästymisen aiheuttamasta välillisestä vahingosta kuten tulonmenetyksestä.

Jos rahdinottajan ja matkustajan välillä on sovittu, että kuljetuksen tai tietyn osan siitä suorittaa nimetty alirahdinottaja, rahdinrahdinottaja ei vastaa menetyksestä, vahingosta tai viivästymisestä, joka on aiheutunut alirahdinottajan kuljetusosuuden aikana sattuneesta tapahtumasta.

7. Vastuun rajoittaminen

Mikäli rahdinottajan näiden kuljetusehtojen tai sovellettavan lain perusteella todetaan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta tai viivästymisestä, on rahdinottajan enimmäisvastuu kuitenkin rajoitettu merilain (674/1994) tai kuljetukseen sovellettavien yleissopimusten säännösten mukaisesti. Rahdinottajalla on matkustajaa ja matkatavaraa koskevien yksityiskohtaisten vastuunrajoitusten lisäksi aina oikeus vedota merilain mukaisiin globaalirajoitussääntöihin.

Säännökset rahdinottajan ja hänen vastuullaan toimivien henkilöiden vastuusta vapautumisesta tai vastuun rajoittamisesta ovat voimassa, vaikka korvauskanne ei perustuisikaan kuljetussopimukseen.

8. Matkustajan omavastuu

Matkustajalla on merilain mukainen omavastuu vahingosta tai viivästymisestä. Omavastuu lasketaan vahingon määrästä ennen rahdinkuljettajan vastuun rajoittamista 7. kohdan mukaisesti.

9. Vastuu apulaisista ja alirahdinottajasta

Rahdinottajan käyttämillä alirahdinottajilla sekä aluksen päällystöllä, miehistöllä, toimitsijoilla, agenteilla, ahtaajilla ja muilla, joista rahdinottaja on vastuussa, on oikeus vedota samoihin vastuusta vapautumista ja sen rajoittamista koskeviin säännöksiin kuin rahdinottajalla.

Rahdinottajan ja hänen vastuullaan toimivaa henkilön vastuu voi yhteensä olla enintään merilain vastuunrajoitusten mukainen.

10. Reklamaatio

Matkustajan tai hänen oikeudenomistajansa on viipymättä sen jälkeen, kun hän on saanut tiedon olosuhteista, jotka muodostavat mahdollisen korvausvaatimuksen perusteen, ilmoitettava siitä kirjallisesti rahdinottajalle.

11. Vanhenemisaika

Rahdinkuljettajaa vastaan mahdollisesti esitetyt vaateet vanhenevat, ellei kannetta rahdinkuljettajaa vastaan ole nostettu merilain säännösten mukaisessa määräajassa.

Matkustajan kuoleman tai ruumiinvamman taikka matkustajan kuljetuksen viivästymiseen perustuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluessa maihin astumisesta tai siitä, kun sen olisi pitänyt tapahtua taikka, jos kuolemantapaus tapahtuu maihin astumisen jälkeen, kahden vuoden kuluessa kuolemantapauksesta, kuitenkin viimeistään kolmen vuoden kuluessa maihin astumisesta.

Matkavaran, käsimatkatavara mukaan lukien, häviämiseen, vahingoittumiseen tai kuljetuksen viivästymiseen perustuva vaatimus vanhenee kahden vuoden kuluessa siitä, kun matkatavara on tuotu maihin taikka, jos tavara on matkan aikana hävinnyt, siitä kun maihin tuomisen olisi pitänyt tapahtua.

12. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kuljetukseen ja sitä koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Toimivaltainen tuomioistuin kuljetusta koskevissa asioissa on Helsingin merioikeus.

Yleiset kuljetusehdot

Näitä yleisiä kuljetusehtoja sovelletaan 1.5.2000 lähtien Suomenlinnan Liikenne Oy:n solmimiin kuljetussopimuksiin kappaletavaran kuljettamisesta Helsingin kantakaupungista Suomenlinnaan ja takaisin.

1. Määritelmät

"Rahdinkuljettajalla" tarkoitetaan Suomenlinnan Liikenne Oy:tä, jonka omistamilla tai rahtaamilla aluksilla tavaran kuljetus tapahtuu.

"Lastinantajalla" tarkoitetaan sitä, joka solmii rahdinkuljettajan tai sen edustajan kanssa sopimuksen tavaran kuljetuksesta.

"Tavaralla" tarkoitetaan kaikkia moottoriajoneuvoja, trailereita ja kuljetusyksiköitä sekä muita rahdinkuljettajan erillisen tariffin mukaan aluksella kuljetettavia kappaletavaroita, ei kuitenkaan matkatavaroita.

2. Kuljetussopimus

Kuljetussopimus tehdään vahvistettujen ennakkovarausten perusteella tai aluksen lähtöhetkellä. Kuljetussopimuksesta annetaan todisteeksi rahtauslippu, josta ei kuitenkaan ilmene tavaran lähettäjä ja vastaanottaja. Nämä yleiset kuljetusehdot ovat osa kuljetussopimusta.

Aluksessa kuljetettavan ajoneuvon kuljettajaan ja rahdinkuljettajan vastuuseen sovelletaan yleisiä Matkustajan ja matkatavaroiden kuljetusehtoja.

3. Rahti ja maksuehdot

Rahti perustuu rahdinkuljettajan kuljetuspäivänä voimassaoleviin tariffeihin. Jos ei muuta ole sovittu, tulee rahti maksaa kokonaisuudessaan ennen matkan alkua.

4. Alus ja matkan suorittaminen

Rahdinkuljettajalla on oikeus suorittaa kuljetus myös toisella kuin aikatauluissa mainitulla tai muualla ilmoitetulla aluksella sekä käyttää alirahdinkuljettajaa kuljetuksen suorittamisessa.

Rahdinkuljettajalla on oikeus ilman ennakkoilmoitusta tehdä muutoksia aikatauluihin, peruuttaa aikatauluissa ilmoitettu lähtö ja poiketa matkareitiltä liikennenolosuhteiden tai muiden sellaisten olosuhteiden, kuten teknisen vian, sää- ja jääolosuhteiden, telakoinnin, merivahinkojen tai sellaisten muiden olosuhteiden takia, joista rahdinkuljettaja ei voi vastata (Force majeure).

5. Tavaran luovutus, kuljetus ja purkaminen

Ajoneuvo, joka ei ole valmis ajettavaksi alukseen viimeistään kymmenen (10) minuuttia ennen aluksen ilmoitettua lähtöaikaa, menettää varatun autopaikan. Ajoneuvo, joka ei ole varannut autopaikkaa, on oikeutettu autopaikkaan ainoastaan, jos laivassa on tilaa.

Rahdinkuljettaja ottaa tavaran vastaan kuljetettavaksi, kun se lähtöpaikassa ylittää aluksen partaan. Tavara on luovutettava rahdinkuljettajalle sellaisessa kunnossa, että se voidaan vaivattomasti ja turvallisesti viedä alukseen, ahdata, kuljettaa ja purkaa.

Ajoneuvot ja muu tavara kuljetetaan aluksen kannella. Rahdinkuljettaja ei vastaa tavaran soveltumattomuudesta aluksen kannella kuljettamiseen.

Rahdinkuljettajalla ei ole velvollisuutta tutkia ajoneuvoa tai muuta kuljetusyksikköä sisäpuolelta sen selvittämiseksi, että tavara on siten pakattu, ettei se voi vahingoittua tai aiheuttaa vahinkoa henkilölle tai omaisuudelle. Lastinantaja on vastuussa rahdinkuljettajalle ajoneuvoon tai muuhun kuljetusyksikköön virheellisesti tai puutteellisesti lastatun tai pakatun tavaran aiheuttamasta vahingosta.

Lastinantaja on velvollinen huolehtimaan, että tavara noudetaan välittömästi aluksen saavuttua määräpaikkaan.

Tavara katsotaan puretuksi, kun se määräpaikassa ylittää aluksen partaan. Mikäli tavaraa ei noudeta välittömästi aluksen saavuttua laituriin, rahdinkuljettajalla on oikeus purkaa tavara laiturialueelle vastaanottajan lukuun ja vastuulla.

Jos lastinantaja jättää tavaran lastaamisen tai purkamisen rahdinkuljettajan suoritettavaksi, tapahtuvat ne lastinantajan vastuulla.

6. Vaarallinen tavara

Vaarallinen tavara otetaan kuljetettavaksi ainoastaan rahdinkuljettajan suostumuksella. Lastinantajan tulee ilmoittaa vaarallisen tavaran IMDG-koodi, tekninen tavaralajinimike, tiedot tarpeellisista ennakolta ehkäistävistä suojatoimenpiteistä ja siitä, miten mahdollinen vaara torjutaan. Lastinantajan on huolehdittava, että vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994), vaarallisten aineiden kuljetuksesta kappaletavarana annetun asetuksen (666/1998) ja muita vaarallisen tavaran kuljetuksesta annettuja säännöksiä ja määräyksiä noudatetaan.

Jos lastinantaja muutoin tietää, että tavara on laadultaan sellaista, että sen kuljetus voi aiheuttaa vaaraa tai huomattavaa haittaa henkilöille, alukselle tai lastille, on hänen ilmoitettava myös tästä.

Jos lastinantaja antaa kuljetettavaksi vaarallista tavaraa ilmoittamatta tavaran vaarallisesta laadusta ja antamatta tietoa tarpeellisista turvatoimenpiteistä, lastinantaja on rahdinkuljettajalle vastuussa kuluista ja vahingosta, joka aiheutuu tällaisen tavaran kuljettamisesta. Rahdinkuljettajalla on tässä tapauksessa olosuhteiden mukaan oikeus purkaa, tehdä vaarattomaksi tai tuhota tavara ilman korvausvelvollisuutta.

7. Elävät eläimet

Lastinantajan tulee aina ilmoittaa erikseen elävän eläimen kuljettamisesta ja kuljetus tapahtuu ainoastaan rahdinkuljettajan suostumuksella. Eläviä eläimiä voidaan ottaa kuljetettavaksi, mikäli niistä ei koidu haittaa muille matkustajille. Poliisikoira, näkövammaisen opaskoira, invalidin apukoira ja väestönsuojelukoira otetaan aina kuljetettavaksi. Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa elävien eläinten menetyksestä tai vahingoittumisesta, joka johtuu tällaisiin kuljetuksiin liittyvistä erityisistä riskeistä.

Jos elävä eläin aiheuttaa vahinkoa rahdinkuljettajalle, alukselle, muulle tavaralle tai matkustajille, on lastinantaja siitä korvausvelvollinen täysimääräisesti.

8. Rahdinkuljettajan vastuu

Rahdinkuljettajan vastuu tavarasta alkaa, kun hän on ottanut tavaran kuljettavaksi ja päättyy, kun se määräpaikassa puretaan aluksesta.

Rahdinkuljettajan vastuu vahingosta ja viivästymisestä määritellään merilain (674/1994) mukaisesti. Rahdinkuljettajan vastuu vahingosta on rajoitettu niin kuin vastuun määrästä, vastuusta vapautumisesta ja rajoittamisesta on merilaissa ja sen perustana olevissa kansainvälisissä yleissopimuksissa säädetty. Kuljetus on siten vuoden 1924 kansainvälisen yhteisten konossementtimääräysten vahvistamista koskevan yleissopimuksen alainen siinä muodossa, kuin se on vuoden 1968 muutospöytäkirjassa (Haag-Visby -säännöt) sekä vuoden 1979 pöytäkirjassa. Ehdot, jotka poikkeavat merilaista tai yleissopimuksista lastinantajan, laivaajan tai vastaanottajan vahingoksi ovat mitättömiä. Ehdon mahdollinen mitättömyys ei vaikuta kuljetussopimuksen ja sen ehtojen pätevyyteen muilta osin.

Rahdinkuljettaja on vastuussa viivästymisen aiheuttamasta vahingosta tai vahingosta, joka aiheutuu tavaran häviämisestä tai vahingoittumisesta sen ollessa rahdinkuljettajan huostassa, jollei hän näytä, että rahdinkuljettajan oma tai hänen vastuullaan olevan henkilön virhe tai laiminlyönti ei ole aiheuttanut vahinkoa tai myötävaikuttanut sen syntyyn.

Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa tavaran määräpaikassa luovuttamisesta tavaraan oikeutetulle vastaanottajalle.

9. Rahdinkuljettajan vastuusta vapautuminen

Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta tai viivästymisestä, joka aiheutuu ihmishengen pelastamiseksi tehdyistä toimenpiteistä tai kohtuullisista toimenpiteistä aluksen tai muun merellä olevan omaisuuden pelastamiseksi.

Rahdinkuljettaja ei ole vastuussa vahingosta tai viivästymisestä, jos hän osoittaa, että vahinko tai viivästyminen johtuu aluksen navigoinnissa tai käsittelyssä tapahtuneesta virheestä tai laiminlyönnistä, tai tulipalosta, joka ei ole aiheutunut hänen omasta virheestä tai laiminlyönnistä edellyttäen, että hän tai hänen vastuullaan oleva henkilö on asianmukaisesti huolehtinut aluksen merikelpoisuudesta ennen lähtöä.

Rahdinkuljettaja ei vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu lastinantajan virheestä tai laiminlyönnistä, rahdinkuljettajalle annettujen ohjeiden noudattamisesta, tavaran puutteellisesta tai virheellisestä pakkauksesta, tavarasta annetun tiedon virheestä tai puutteesta, tavaran omasta luonteesta johtuvasta vahingosta, lastinantajan puolesta suoritetusta lastinkäsittelystä tai muusta syytä, jota rahdinkuljettaja ei kohtuudella ole voinut välttää.

Rahdinkuljettaja ei vastaa vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu ylivoimaisesta esteestä kuljetuksen suorittamisessa, kuten aluksen tai sen hallintalaitteiden yllättävästä teknisestä viasta, sääolosuhteesta, liikenneolosuhteesta, työselkkauksesta tai muusta vastaavavasta syystä.

Rahdinkuljettaja ei myöskään vastaa tavaralle aiheutuneesta vahingosta tai viivästymisestä, joka johtuu reitillä olevasta riittämättömästä kuljetuskapasiteetista tai siitä, ettei alus sovellu tavaran kuljettamiseen.

Jos rahdinkuljettajan ja lastinantajan välillä on sovittu, että kuljetuksen tai tietyn osan siitä suorittaa nimetty alirahdinkuljettaja, rahdinkuljettaja ei vastaa tavaralle aiheutuneesta vahingosta tai viivästymisestä, joka on aiheutunut tapahtumasta, joka on sattunut tavaran ollessa alirahdinkuljettajan hallussa.

10. Vastuun rajoittaminen

Mikäli rahdinkuljettaja näiden kuljetusehtojen tai sovellettavan lain perusteella todetaan olevan vastuussa tapahtuneesta vahingosta tai viivästymisestä, on rahdinkuljettajan vastuun määrä ja enimmäisvastuu kuitenkin rajoitettu merilain (674/1994) tai kuljetukseen sovellettavien yleissopimusten säännösten mukaisesti. Rahdinkuljettajalla on kappaletavaran kuljetusta koskevien yksityiskohtaisten vastuunrajoitusten lisäksi aina oikeus vedota merilain mukaisiin globaalirajoitussääntöihin.

Rahdinkuljettaja ei vastaa tavaravahingon tai viivästymisen aiheuttamasta välillisestä vahingosta kuten tulonmenetyksestä.

Viivästymistä seuranneen vahingon määrää arvioitaessa on otettava huomioon, että rahdinkuljettaja ei ole taannut aikatauluissa annettuja aikoja, vaan rahdinkuljettajalla on tarvittaessa oikeus poiketa ilmoitetuista lähtöajoista (katso myös kohta 4 ja 9).

11. Apulaisen ja alirahdinkuljettajan vastuusta

Rahdinkuljettajan käyttämillä alirahdinkuljettajilla sekä aluksen päällystöllä, miehistöllä, toimitsijoilla, agenteilla, ahtaajilla ja muilla, joista rahdinkuljettaja on vastuussa, on oikeus vedota samoihin vastuusta vapautumista ja sen rajoittamista koskeviin säännöksiin kuin rahdinkuljettajalla.

Rahdinkuljettajan ja hänen vastuullaan toimivaa henkilön vastuu voi yhteensä olla enintään merilain vastuunrajoitusten mukainen.

Säännökset rahdinkuljettajan ja hänen vastuullaan toimivien henkilöiden vastuusta vapautumisesta tai vastuun rajoittamisesta ovat voimassa, vaikka korvauskanne ei perustuisikaan kuljetussopimukseen.

12. Yhteinen haveri

Yhteisestä haverista johtuvaan vahinkoon, menetykseen ja kustannukseen sekä niiden jakoon sovelletaan vuoden 1974 York-Antwerpenin sääntöjä. Merivahinkoselvityksen laatii rahdinkuljettajan määräämä merivahingonlaskija.

13. Reklamaatio

Jos tavaran vähenemistä tai vahingoittumista ei ole voitu havaita tavaran luovutuksen yhteydessä, on lastinantajan ilmoitettava siitä rahdinkuljettajalle kirjallisesti viimeistään kolmen päivän kuluessa tavaran luovutuksesta.

14. Vanhenemisaika

Rahdinkuljettajaa vastaan mahdollisesti esitetyt vaateet vanhenevat, ellei kannetta rahdinkuljettajaa vastaan ole nostettu merilain säännösten mukaisessa määräajassa.

Tavaran häviämiseen, vahingoittumiseen tai kuljetuksen viivästymiseen perustuva vaatimus vanhenee vuoden kuluessa siitä, kun tavara on purettu aluksesta tai se olisi pitänyt purkaa.

15. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Kuljetukseen ja sitä koskeviin riitoihin sovelletaan Suomen lakia. Toimivaltainen tuomioistuin kuljetusta koskevissa asioissa on Helsingin merioikeus.